DOKUMENTY


Dokumenty firmy


Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego


Informacja o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym


Zaświadczenie 

wpisie do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej Marszałka Województwa Łódzkiego


Zamówienie na instrukcje kancelaryjne


Wniosek o wydanie dokumentów do emerytury/renty


Warunki świadczenia usług historycznych

 

Prawo


Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Akty wykonawcze


Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii
dokumentacji o czasowym okresie przechowywania


Prawo archiwalne


Akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Ujednolicone teksty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Wskazówki metodyczne

 

Bazy danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


SEZAM


PRADZIAD


ELA


Dokumentacja osobowa i płacowa
 

Baza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Baza zlikwidowanych lub

 przekształconych zakładów pracy