CENNIKI


Nazwa usługi

Cena brutto

Porządkowanie dokumentów kategorii A

od 150,00 zł za metr bieżący *

Porządkowanie dokumentów kategorii B

od 50,00 zł za metr bieżący *

Porządkowanie akt osobowych

od 3,50 zł za teczkę *

Brakowanie dokumentów

od 20,00 zł za metr bieżący *

Przechowywanie dokumentów kat. B2

do 40,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B3

do 60,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B5

do 100,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B10

do 150,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B20

do 350,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B25

do 400,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B50

do 800,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów kat. BE50

do 1 000,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów kat. A

do 1 500,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 1

3 690,00 zł

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 2

7 000,00 zł

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 3

9 000,00 zł

Depozyt dokumentów do 10 m.b.

5 000,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów od 11 do 20 m.b.

6 500,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów od 21 do 30 m.b.

8 000,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów powyżej 30 m.b.

8 000,00 + 125,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący / do 5 lat

Niszczenie dokumentów papierowych

od 10,00 zł / m.b.****

Niszczenie dokumentów mieszanych

od 15,00 zł / m.b.****

Niszczenie optycznych nośników danych

od 2,00 zł / szt.****

Niszczenie magnetycznych nośników danych

od 15,00 zł / szt.****

Serwis archiwum do 100 m.b.

1 230,00 zł + 5,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Serwis archiwum od 101 do 200 m.b.

1 845,00 zł + 5,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Serwis archiwum powyżej 200 m.b.

2 500,00 zł  + 5,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Normatywy kancelaryjno-archiwalne

od 500,00 zł

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla szkół / uczelni

264,00 zł + koszt przesyłki / 3 500,00 + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla przedszkoli

264,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla ośrodków pomocy społecznej

600,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla bibliotek

290,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla zarządów dróg

600,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla zespołów obsługi oświaty

600,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla spółdzielni mieszkaniowych

369,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla ośrodków polityki społecznej

1 100,00 zł  + koszt przesyłki

Instrukcja przekwalifikowania dokumentacji powstałej przed 2011 rokiem wedle wykazu akt z 2011 roku

2 500,00 zł  + koszt przesyłki

Szkolenie archiwistyczne (I) (min. 10 osób)

350,00 zł za osobę

Szkolenie archiwistyczne (II) (min. 7 osób)

650,00 zł za osobę

Audyt obiegu dokumentów

2 300,00 zł

Audyt archiwum

1 800,00 zł

Projekt organizacyjny archiwum

4 000,00 zł

Instrukcja technologiczna organizacji archiwum

5 500,00 zł

Projekt organizacyjny + Instrukcja technologiczna

7 000,00 zł

Program komputerowy do archiwizacji AZ

2 800,00 zł

Program komputerowy do archiwizacji AZ+

3 700,00 zł

Digitalizacja dokumentów formatu A4

0,45 zł za stronę

Digitalizacja dokumentów formatu A5

0,40 zł za stronę

Digitalizacja dokumentów formatu A6

0,35 zł za stronę

Genealogia

od 150,00 zł za przodka

Genealogia w oprawie skórzanej

płatne dodatkowo

Baza elektroniczna

bezpłatnie

Forma plastyczna (plakat, obraz, inna)

płatne dodatkowo

Opracowanie

615,00 zł

Tłumaczenie (staropolski, łacina, niemiecki, rosyjski)

od 200,00 zł za stronę

Ustalanie stanów prawnych własności

wyceniane indywidualnie

Kwerenda archiwalna

od 1 000,00 zł za zespół akt

Ryczałt za wyjazd poza województwo łódzkie

615,00 zł

Kwerendy prasowe

od 100,00 zł

Opracowania historyczne

wyceniane indywidualnie

Wydanie druku RP7*****

4,92 zł za każdą pozycję wpisu

Kopia świadectwa pracy*****

40,00 zł za każdą rozpoczętą stronę

Inny dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia *****

4,92 zł za każdą rozpoczętą stronę

Kopia karty zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac *****

4,92 zł za każdą rozpoczętą stronę

Odpis świadectwa pracy *****

43,05 zł za każdą rozpoczętą stronę

Odpis skrócony zarobków sporządzony na podstawie listy płac *****

4,92 zł za każdą pozycję spisu

Odpis dokumentu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu

stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość

wynagrodzenia *****

9,84 zł za każdą rozpoczętą stronę

Zaświadczenie o przechowywaniu oryginału dokumentu

70,00 zł

Poświadczona kserokopia dokumentu z zasobu firmy

70,00 zł

Udostępnianie dokumentacji na miejscu

bezpłatne

Udostępnianie dokumentów drogą pocztową

17,00 zł za każdy rozpoczęty kg

Udostępnianie dokumentów drogą kurierską

35,00 zł za każdy rozpoczęty kg

Udostępnianie dokumentów drogą mailową

10,00 zł za 3 Mb

Kwerenda akt w celu odnalezienia dokumentu

120,00 zł za dokument lub 85,00 zł za jednostkę archiwalną

Stawka kilometrowa

5,00 zł / km (w obie strony)

 

Podstawa naliczania opłat za dokumentację pracowniczą: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z dnia 16 lutego 2005 r.).

 

Wszystkie podane w cenniku ceny są cenami brutto.
* podana cena zawiera koszt materiału (teczek, pudeł, fastykuł, opisów oraz ewidencji elektronicznej).
** podana cena jest ceną brutto i odnosi się do zasobu minimum 35,00 metrów bieżących, poniżej tej ilości obowiązuje cena ustalana indywidualnie.
*** podana cena jest ceną brutto i odnosi się do zasobu minimum 10,00 metrów bieżących, poniżej tej ilości obowiązuje cena ustalana indywidualnie.
**** w przypadku małych ilości pobierany jest ryczałt w wysokości 369,00 zł brutto.
***** dokumenty zwolnione z opłaty za kwerendę.